ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση, ενίσχυση και αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και μνημείων

Πολλές φορές το παλιό μπορεί να αναγεννηθεί σε κάτι ακόμη πιο όμορφο προσφέροντας ανανέωση σε όποιον επιλέξει να ανακαινίσει ή να αναπαλαιώσει μια υπάρχουσα κατασκευή. Η διαδικασία αυτή δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ειδικές τεχνικές και να αναβιώσουμε τεχνοτροπίες.

Οι επεμβάσεις και οι λύσεις που επιλέγουμε στηρίζονται στο σεβασμό της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Οι ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού και τα υλικά, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες εφαρμογής τους καλύπτουν τις πιο υψηλές απαιτήσεις και σε αυτόν τον τομέα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη τοποθέτηση ελκυστήρων με σκοπό να αποτρέψουν την αποκόλληση των διασταυρούμενων τοίχων καθ’ύψος των κατακόρυφων ακμών είτε από σεισμική καταπόνηση είτε από ωθήσεις τόξων καμαρών ή της στέγης. Οι ελκυστήρες είναι συνήθως χαλύβδινες λεπίδες ορθογωνικής διατομής ή μικρές χαλύβδινες δοκοί τοποθετούνται κατά τη δόμηση του τοίχου και προεντείνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο φέροντα οργανισμό.

Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές- σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για  την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων, Αναστήλωση-επισκευή μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Κύριος ρόλος των οριζοντίων μεταλλικών ελκυστήρων είναι να αποτρέψουν την αποκόλληση υπό σεισμική καταπόνηση των διασταυρούμενων τοίχων καθ’ ύψος. Οι ελκυστήρες είναι συνήθως χαλύβδινες, τοποθετούνται κατά τη δόμηση των τοίχων και προεντείνονται μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού. Η προένταση είναι ελαφρά και επιτυγχάνεται είτε με ράβδους αγκύρωσης κατάλληλου σχήματος, είτε με συστροφή της μεταλλικής λεπίδας σε σημεία όπου αυτή είναι προσπελάσιμη.

Σημειώνεται ότι η συμβολή της προέντασης των ελκυστήρων στη ανάπτυξη πρόθλιψης στην τοιχοποιία είναι συνήθως αμελητέα. Η προένταση επιβάλλεται κυρίως για την άρση τυχόν ανοχών μήκους ώστε η ενεργοποίηση του ελκυστήρα να είναι άμεση. Τα κατακόρυφα σε συνεργασία με τα οριζόντια διαζώματα συγκροτούν στο επίπεδο της τοιχοποιίας πλαίσια αυξημένης δυσκαμψίας που αφενός ενισχύουν την λειτουργία δίσκου της τοιχοποιίας και αφετέρου εγκιβωτίζουν τμήματα της τοιχοποιίας αποτρέποντας την πρόωρη ρηγμάτωση της υπό σεισμική καταπόνηση της εντός του επιπέδου της. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή διατηρητέων κτιρίων ακόμη και την πλήρη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Τα έργα μας στα διατηρητέα (αναπαλαιώσεις, αναστηλώσεις, συντηρήσεις κ.ά.) κατατάσσουν την εταιρεία μας στις πιο αξιόλογες και περισσότερο ενδεδειγμένες στο χώρο.

Σύμφωνα με άρθρο 4 του νόμου 1577/1985, η κύρια προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως διατηρητέο είναι να αποτελεί αστικό ακίνητο που κατασκευάστηκε μετά το 1830.

Η διαδικασία της αναπαλαίωσης ακολουθεί τα στάδια της ολικής ανακαίνισης ενός συμβατικού ακίνητου. Η βασική διαφορά έχει να κάνει με τους περιορισμούς που ισχύουν σε ένα διατηρητέο κτίριο και μειώνουν το βαθμό των επιτρεπόμενων παρεμβάσεων.

Βήμα 1ο: Έλεγχος του κτιρίου σε δομικά στοιχεία του κτιρίου, ώστε να διαπιστωθεί η σταθερότητα της κατασκευής.

Βήμα 2o: Μελέτης αποκατάστασης των εντοπισμένων προβλημάτων – Διαμόρφωση πρότασης για αρχιτεκτονική αποκατάσταση και πρότασης για στατική αποκατάσταση – Έγκριση από αρμόδια υπηρεσία.

Βήμα 3: Επιδιόρθωση και ενίσχυση της τοιχοποιίας.

Βήμα 4: Λοιπές επιδιορθώσεις (Συντήρηση δαπέδου, οροφής, επιδιόρθωση ξύλινων κατασκευών) – Έγκριση του αρμόδιου φορέα.

Μια αναπαλαίωση συνδέει το παρελθόν με το παρόν, και περιλαμβάνει

  • Έλεγχο στατικής επάρκειας υπαρχόντων δομικών στοιχείων.

  • Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση προβληματικών δομικών στοιχείων.

  • Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας.

  • Εφαρμογή, συγκεκριμένων κατά περίπτωση, τεχνικών επισκευής, όπως τσιμεντοενέσεις , ανθρακοϋφάσματα. αμμοβολές, αρμολογήσεις γκανάιτ, ρητινοενεσεις, κλπ.

  • Συντήρηση & επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών
  • Ανακατασκευή & επιδιόρθωση λιθοδομών

  • Συντήρηση & ανακατασκευή δαπέδων

  • Eπιχρίσματα & επενδύσεις κάθετων επιφανειών

  • Συντήρηση & επιδιόρθωση στεγών/οροφών